שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר ירמיהו פרק ה

אין עושי משפט. החטא ועונשו. התכחשות העם ובגידתו בה' ובנביאיו. תיאור ההרס והחורבן שיעשה האויב. סיבת החורבן. העם סכל ואין לב. מעשי הרשעים ועונשם.

שיעורים בתנ"ך - ספר ירמיהו

ספר ירמיהו פרק א

ספר ירמיהו פרק א

ירמיהו בן חלקיהו מן הכוהנים אשר בענתות בארץ בנימין. יאשיהו. יהויקים. צדקיהו. 'בטרם אצרך בבטן ידעתיך'. 'לא ידעתי דבר כי נער אנכי'. מקל שקד. סיר נפוח. 'מצפון תפתח הרעה'.
ספר ירמיהו פרק ב

ספר ירמיהו פרק ב

ישראל קודש לה'. כפיות הטובה של ישראל. עבודה זרה שעבדו ישראל הביאה פורענות. פנייה אל ה' בעת צרה בלבד לא תועיל. בקשת העזרה ממצרים לא תועיל. 'זכרתי לך חסד נעוריך'. 'כי שתיים רעות עשה עמי'.
ספר ירמיהו פרק ג

ספר ירמיהו פרק ג

תוכחה על תשובת יהודה שלא הייתה בלבב שלם. קריאה לישראל ויהודה לשוב אל ה'. קריאה לעשרת השבטים לשוב אל ה' ואל ארץ ישראל. אכזבתו של ה' מישראל. וידויו של ישראל על חטאיו.
ספר ירמיהו פרק ד

ספר ירמיהו פרק ד

על ידי תשובת ישראל יכירו העמים בה'. נבואות על חורבן יהודה על ידי האויב מצפון. חטאי יהודה הם הסיבה לחורבן. 'שאו נס ציונה'. 'חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו'.
ספר ירמיהו פרק ה

ספר ירמיהו פרק ה

אין עושי משפט. החטא ועונשו. התכחשות העם ובגידתו בה' ובנביאיו. תיאור ההרס והחורבן שיעשה האויב. סיבת החורבן. העם סכל ואין לב. מעשי הרשעים ועונשם.
ספר ירמיהו פרק ו

ספר ירמיהו פרק ו

ירמיהו מזהיר את העם מפני בוא האויב. הפורענות באה בגלל שהעם לא חוזר בתשובה. בואו של האויב. עבודת ה' של הרשעים מאוסה בעיני ה'. 'וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום'.
ספר ירמיהו פרק ז

ספר ירמיהו פרק ז

ה' קורא לעם לשוב אליו. השכר הצפוי לשבים בתשובה. הביטחון במקדש הוא לשווא. העם עובד עבודה זרה. כעס ה' על עובדי עבודה זרה. רצון ה' הוא שיעבדו אותו ולא שיחטאו ויקריבו קורבנות. 'היכל ה''.
ספר ירמיהו פרק ח

ספר ירמיהו פרק ח

הצער שיהיה למתים ולחיים. תוכחה לישראל הנמנעים מחזרה בתשובה. תיאור החורבן. צער הנביא למראה החורבן. 'שלום שלום ואין שלום'. 'אסוף אסיפם נאום ה''. 'לא עלתה ארוכת בת עמי'.
ספר ירמיהו פרק ט

ספר ירמיהו פרק ט

דור שמידותיו שקרים. על מה אבדה הארץ. הזמנת המקוננות. אין לאדם להתהלל אלא בידיעת ה' ובהליכה בדרכיו. עורלת הלב. 'מי יתנני במדבר מלון אורחים'. 'מי האיש החכם'. 'על עזבם את תורתי'. 'אל יתהלל חכם בחכמתו'.
ספר ירמיהו פרק י

ספר ירמיהו פרק י

אין ללמוד מדרך העמים ואין לפחד מאותות השמיים. אפסותם של האלילים לעומת גדלות ה'. נבואה על הגלות ובקשת רחמים בדין. 'שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמך לא קראו'.
ספר ירמיהו פרק יא

ספר ירמיהו פרק יא

ה' מחדש את הברית עם ישראל. ישראל מפרים את הברית בעובדם עבודה זרה. אהבת ה' לישראל הפכה לכעס. ירמיהו נרדף בעירו ענתות.
ספר ירמיהו פרק יב

ספר ירמיהו פרק יב

טענות הנביא נגד הצלחת הרשעים. קינת הקב'ה על שהוא עתיד לעזוב את בית מקדשו ואת עמו. נבואת פורענות על השכנים הרעים של ארץ ישראל. 'מדוע דרך רשעים צלחה'.
ספר ירמיהו פרק יג

ספר ירמיהו פרק יג

נבואת משל אזור הפשתים. נבואת משל נבל היין. ירמיהו קורא לעם לשוב בתשובה בעוד מועד. תיאור ארץ יהודה הסובלת את חבלי החורבן. הסיבות לחורבן ירושלים. 'היהפוך כושי עורו ונמר חברברתיו'.
ספר ירמיהו פרק יד

ספר ירמיהו פרק יד

תיאור הבצורת ותוצאותיה. תפילה ווידוי של העם. תשובת ה' לעם ולנביא. הנביא מתפלל ומלמד סניגוריה על ישראל. ה' דוחה את הסנגוריה. העם חוזר ומתוודה ומתפלל.
ספר ירמיהו פרק טו

ספר ירמיהו פרק טו

נבואת גזר דין קשה על ירושלים. הנביא מתלונן על שונאיו. כעס ה' על העם והעונש הצפוי להם. בקשת הנביא מה' להצילו. ה' מעודד את הנביא. 'אם יעמוד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה'. 'ואם תוציא יקר מזולל'.
ספר ירמיהו פרק טז

ספר ירמיהו פרק טז

איסור הנישואין לירמיהו. האיסור על ירמיהו ללכת למקומות אבל ולמקומות שמחה. נפלאות הגאולה העתידה יעלו על נפלאות יציאת מצרים. איש לא ימלט מן הפורענות. 'חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון'.
ספר ירמיהו פרק יז

ספר ירמיהו פרק יז

'חטאת יהודה כתובה בעט ברזל'. חסרון הבוטח באדם כנגד מעלת הבוטח בה'. הקב'ה משלם לכל אחד כגמולו. תפילת הנביא שיצילהו ה' מרודפיו. חילול השבת בירושלים. קדושת השבת ושכר שומריה.
ספר ירמיהו פרק יח

ספר ירמיהו פרק יח

הנבואות בבית היוצר. האדם ביד ה' כחומר ביד היוצר. ההתנקשות הנוספת בחיי ירמיהו. ירמיהו מקלל את רודפיו ואת שונאיו. 'הנה כחומר ביד היוצר'. 'לכו ונכהו בלשון'. 'הישולם תחת טובה רעה'.
ספר ירמיהו פרק יט

ספר ירמיהו פרק יט

משל הבקבוק ופתרונו. פתח שער החרסית. במות הבעל. 'ולא יקרא למקום הזה התופת וגיא בן הינום כי אם גיא ההריגה'. 'עוף השמיים ובהמת הארץ'. 'ושברת הבקבוק לעיני האנשים'. 'חצר בית ה''.
ספר ירמיהו פרק כ

ספר ירמיהו פרק כ

פשחור הכוהן מכה את ירמיהו ונותנו במאסר. נבואת פורענות של פשחור ועל תושבי ירושלים. ירמיהו מתפלל לה' שיצילו משונאיו. ירמיהו מקלל את יום לידתו. 'ארור היום אשר יולדתי בו'.
ספר ירמיהו פרק כא

ספר ירמיהו פרק כא

צדקיהו מבקש מירמיהו להתפלל על הצלת מלכות יהודה ותשובתו השלילית של ירמיהו. אזהרה לעם שיצילו את עצמם על ידי בריחה אל הכשדים. אזהרה לבית דוד שיעשו צדק ומשפט. איום על ירושלים בגלל ביטחונה המופרז.
ספר ירמיהו פרק כב

ספר ירמיהו פרק כב

מלך יהודה מצווה על דין צדק בארצו. נבואה על שלום בן יאשיהו. יהויקים המלך מתאכזר לעמו. נבואה על יהויכין שיגלה לבבל ולא ישוב ממנה. 'אל תבכו למת ואל תנודו לו'. 'הוי בונה ביתו בלא צדק'.
ספר ירמיהו פרק כג

ספר ירמיהו פרק כג

הרועים הרעים והטובים. נביאי השקר. אזהרה מדברי נביאי השקר. משא ה'. 'הנה ימים באים... ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים'. 'מה לתבן את הבר'. 'הלוא כה דברי כאש... וכפטיש יפוצץ סלע'.
ספר ירמיהו פרק כד

ספר ירמיהו פרק כד

התאנים הטובות והרעות. 'שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר'. 'והשיבותים על הארץ הזאת ובניתים ולא אהרוס'.
ספר ירמיהו פרק כה

ספר ירמיהו פרק כה

העונש המר הצפוי לישראל ממלך בבל. חורבן יהודה והארצות שמסביב לה. נקמת ה' בבל ובמלכה. הנביא משקה את ירושלים ואת הגויים כוס חימה. נקמת ה' בגויים. 'קול ששון וקול שמחה'. 'קול ריחיים ואור הנר'.
ספר ירמיהו פרק כו

ספר ירמיהו פרק כו

נבואת חורבן הבית. ניסיונות הכוהנים ונביאי השקר להרוג את ירמיהו. המשפט. ירמיהו מלמד זכות על עצמו. השרים נחלצים לעזרת ירמיהו. אוריהו. אחיקם בן שפן מציל את ירמיהו. 'מיכה המורשתי'. 'והר הבית לבמות יער'.
ספר ירמיהו פרק כז

ספר ירמיהו פרק כז

'מוסרות ומוטות על צווארך'. שיעבוד העמים לנבוכדנצאר. אזהרה לצדקיהו שיסכים להיות תחת עול נבוכדנצאר. אזהרה לכוהנים ולעם לא לשמוע לנביאי השקר. כלי המקדש יגלו לבבל עד זמן הגאולה. 'בבלה יובאו ושמה יהיו'.
ספר ירמיהו פרק כח

ספר ירמיהו פרק כח

נבואת השקר של חנניה בן עזור מגבעון. תגובת ירמיהו לדברי חנניה. חנניה שובר את המוטות שעל צוואר ירמיהו. מוטות ברזל במקום מוטות עץ. נבואת ירמיהו על מות חנניה. מות חנניה.
ספר ירמיהו פרק כט

ספר ירמיהו פרק כט

איגרתו של ירמיהו לגולי בבל. נביאי השקר אחאב וצדקיהו. איגרתו של שמעיהו הנחלמי אל צפניה הכוהן. נבואת השקר של שמעיה ועונשו. 'ודרשו את שלום העיר'. 'לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם'.
ספר ירמיהו פרק ל

ספר ירמיהו פרק ל

כתיבת נבואות הנחמה על ספר. עת הצרה לאויבים היא עת הגאולה לישראל. פצעי ישראל עתידים להתרפא. הכל ישוב לקדמותו. 'ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע'. 'ציון היא דורש אין לה'.
ספר ירמיהו פרק לא

ספר ירמיהו פרק לא

קיבוץ גלויות. בכי רחל. תשובתו של אפרים. סימון הדרך לארץ ישראל. ישוב ארץ יהודה. חידוש הברית. ירושלים תיבנה. 'מצא חן במדבר'. 'קול ברמה נשמע'. 'הבן יקיר לי אפרים'. 'הציבי לך ציונים'. 'אבות אכלו בוסר'.
ספר ירמיהו פרק לב

ספר ירמיהו פרק לב

צדקיהו מלך יהודה. קניין השדה בענתות בארץ בנימין. ירמיהו כלוא בחצר המטרה. חנמאל בן שלום. משפט הגאולה. ספר המקנה. ברוך בן נריה. כלי חרש. תפילת ירמיהו. 'עוד יקנו בתים ושדות וכרמים'.
ספר ירמיהו פרק לג

ספר ירמיהו פרק לג

בנין ירושלים. שיבת השמחה לירושלים. ריבוי הצאן בארץ יהודה. צמח דוד. הברית עם בית דוד ועם בית אהרון לא תופר. ה' לא ימאס בישראל ובמושליו. 'קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה'.
ספר ירמיהו פרק לד

ספר ירמיהו פרק לד

נבואה על סופו של צדקיהו, שחרור העבדים העבריים ושיעבודם מחדש. העונש על השיעבוד המחודש. 'לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעבריה חופשים לקרוא דרור איש אל אחיו'.
ספר ירמיהו פרק לה

ספר ירמיהו פרק לה

ירמיהו מזמין את בית הרכבים לשתות יין. הרכבים מסרבים לשתות יין. המוסר מסירובם של בית הרכבים. שכרם של הרכבים. יונדב בן רכב. 'בית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו... כי באוהלים תשבו'.
ספר ירמיהו פרק לו

ספר ירמיהו פרק לו

כתיבת מגילת ירמיהו על ידי ברוך בן נריה. קריאת המגילה בפתח שער בית ה'. קריעת המגילה ושריפתה על ידי יהויקים. עונשו של יהויקים. כתיבת מגילה חדשה.
ספר ירמיהו פרק לז

ספר ירמיהו פרק לז

צדקיהו חוזר ונמלך בדעת ירמיהו. ירמיהו נחלה שנית. משלחת נוספת אל ירמיהו מטעם המלך. המלך צדקיהו בן יאשיהו. שער בנימין. בית הכלא. חצר המטרה. נבוכדנצאר מלך בבל.
ספר ירמיהו פרק לח

ספר ירמיהו פרק לח

שרי המלך מבקשים להמית את ירמיהו. המלך מסכים וירמיהו מושלך לבור טיט. עבד מלך הכושי מוציא את ירמיהו מהבור. ירמיהו מנבא לצדקיהו שייכנע לכשדים ויינצל. צדקיהו מבקש מירמיהו שלא יגלה לשרים את תוכן נבואתו.
ספר ירמיהו פרק לט

ספר ירמיהו פרק לט

נבוכנצאר נכנס לירושלים בט' בתמוז. צדקיהו נמלט ונתפס בערבות הירדן. מלך בבל שוחט את בני צדקיהו ומגלה את צדקיהו לבבל. גלות העם לבבל. נבוכדנצאר מצווה לשמור על ירמיהו. ירמיהו מנבא הצלה לעבד מלך הכושי.
ספר ירמיהו פרק מ

ספר ירמיהו פרק מ

נבוזראדן מאפשר לירמיהו לעזוב את הגולים. ירמיהו בוחר לחזור אל גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם מולך על שארית הפליטה. גדליה מסרב לקבל לשון הרע על ישמעאל בן נתניה.
ספר ירמיהו פרק מא

ספר ירמיהו פרק מא

רצח גדליהו על ידי ישמעאל בן נתניה. רצח העולים לירושלים משילה ומשומרון כשהם מגולחי זקן וקרועי בגדים ומנחה ולבונה בידם. שביית שארית העם. מלחמת יוחנן בן קרח בישמעאל לשחרור השבויים. בריחת ישמעאל לעמון.
ספר ירמיהו פרק מב

ספר ירמיהו פרק מב

העם מבקש מירמיהו להתפלל אל ה' ולהדריכם מה לעשות. תשובת ירמיהו להישאר בארץ ולא לרדת למצרים. 'ויגשו כל שרי החילים ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה '. 'ונתתי אתכם ולא אטוש'.
ספר ירמיהו פרק מג

ספר ירמיהו פרק מג

שארית הפליטה שבארץ ישראל מסרבת לשמוע בקול ירמיהו ויורדת למצרים. ה' מצווה את ירמיהו להטמין אבנים גדולות במלט בפתח בית פרעה בתחפנחס. נבוכדנצאר עתיד לכבוש את מצרים. עזריה. יוחנן בן קרח. ברוך בן נריה.
ספר ירמיהו פרק מד

ספר ירמיהו פרק מד

תוכחת ירמיהו ליהודי מצרים על שהם עובדים לאלילים. תשובת העם שהם ימשיכו לעבוד עבודה זרה. בעוון עבודה זרה חרבה ארץ ישראל וגלה העם. פורענות על עובדי עבודה זרה. נפילת פרעה וממלכתו.
ספר ירמיהו פרק מה

ספר ירמיהו פרק מה

נבואת ירמיהו אל ברוך בן נריה. 'בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו'. 'יסף ה' יגון על מכאובי'. 'אשר בניתי אני הורס'. 'ואתה תבקש לך גדולות'. 'ונתתי לך את נפשך לשלל'.
ספר ירמיהו פרק מו

ספר ירמיהו פרק מו

תבוסת מצרים בכרכמיש. מלחמת נבוכדנצאר מלך בבל בתוך מצרים. תשועת ישראל אחרי מפלת אויביהם. 'עגלה יפיפיה מצרים'. 'אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל'. 'ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד'.
ספר ירמיהו פרק מז

ספר ירמיהו פרק מז

נבואת פורענות על פלשתים. 'דבר ה' אל ירמיהו הנביא'. 'בטרם יכה פרעה את עזה'. 'להכרית לצור וצידון'. 'נדמתה אשקלון. 'חרב לה''. 'חוף הים'.
ספר ירמיהו פרק מח

ספר ירמיהו פרק מח

חורבן מואב. גבורתה של מואב נשברה וכלתה. סביבות מואב מתאבלות עליה. תיאור השפלת מואב והשמחה לאידה. אבלם של אנשי מואב. קינת ירמיהו על מואב. אויבי מואב יצאו אליה כנשר וישמידוה.
ספר ירמיהו פרק מט

ספר ירמיהו פרק מט

נבואת פורענות ועונש לעמון. נבואה על נקמת ה' באדום ומפלתם. נבואת פורענות על דמשק. נבואת פורענות על קדר וחצור. נבואת נקמה ופורענות על עילם.
ספר ירמיהו פרק נ

ספר ירמיהו פרק נ

נבואת חורבן על בבל. תשועת ציון ושיבתה אחרי חורבן בבל. נקמה בבבל ומפלתה. ישועת ישראל אחרי חורבן בבל. מלחמת ה' ונקמתו בבבל. גבורת האויב הנלחם בבבל.
ספר ירמיהו פרק נא

ספר ירמיהו פרק נא

נקמה בבבל. גדלות ה' מול אפסות האלילים. קריאה למדי לעלות על בבל. קריאה לישראל לצאת מבבבל. ירמיהו כתב את נבואתו בספר ואמר לשריה לקרוא את הנבואה בבבל ולזרוק את הספר לנהר פרת, כשהוא קשור באבן.
ספר ירמיהו פרק נב

ספר ירמיהו פרק נב

המצור על ירושלים התחיל בעשרה בטבת. בתשעה בתמוז הובקעה העיר. כיבוש ירושלים. צדקיהו נתפס בערבות יריחו. בעשרה באב חרבו המקדש וירושלים. כלי המקדש נלקחו לבבל. מנהיגי העם הומתו ברבלה. יהויכין זכה לחנינה.
קובץ mp3