שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר תהילים פרק קמו

אין תועלת בביטחון באדם. אשרי הבוטח בה'. ה' בורא הכל, מושיע את המדוכאים ומדכא את הרשעים. מלכות ה' לעולם בציון.

שיעורים בתנ"ך - ספר תהילים

ספר תהילים פרק א

ספר תהילים פרק א

ההבדל בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים. גמולם של הצדיקים והרשעים.
ספר תהילים פרק ב

ספר תהילים פרק ב

תוכחה לגויים המבקשים לפרוק מעליהם את עול ה'. דברי הגויים כנגד ה' ומשיחו. דברי ה' אל המלך.
ספר תהילים פרק ג

ספר תהילים פרק ג

דוד אמר את המזמור בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד מוקף אויבים. בוטח בה' שיושיענו וקורא אל ה' שיקיים את תקוות בטחונו.
ספר תהילים פרק ד

ספר תהילים פרק ד

אושרו של החסיד הבוטח בה'. דברי דוד אל הלועגים והבזים לו. הרשעים מקריבים זבחים וחושבים שיכפרו להם מעשיהם הרעים. ה' ישמור על דוד.
ספר תהילים פרק ה

ספר תהילים פרק ה

דוד מבקש מה' שיסייע בידו להיות ירא ה' ולא יניחנו להתפתות לדברי הרשעים. שבחו של ה' המרחיק את הרשעים ומאבדם, ומברך את הצדיקים ושומר עליהם.
ספר תהילים פרק ו

ספר תהילים פרק ו

תפילת דוד הנתון במצוקה ומתפלל שה' ירפאנו ושיסיר את אויביו ממנו. המזמור נאמר בתפילה בתחנון.
ספר תהילים פרק ז

ספר תהילים פרק ז

תפילת דוד לה' שיציל אותו מאויביו. דוד נשבע שלא עשה את הרע שאויביו מעלילים עליו. דוד בטוח שאויביו יפלו ברעתם והוא ישיר שיר תודה. המזמור נאמר על רוש בן ימיני שהוא שאול.
ספר תהילים פרק ח

ספר תהילים פרק ח

שבח לה' על נפלאות הבריאה ומקומו של האדם בבריאה. האדם חסר ערך לעומת פלאי הבריאה אך הוא מושל בבעלי החיים. הרשעים יושמדו.
ספר תהילים פרק ט

ספר תהילים פרק ט

למנצח על מות לבן. דברי שבח והודיה לה' על התשועה שעשה. דברי תחינה ובקשה לה' שיקום ויושיע. "כי דורש דמים אותם זכר".
ספר תהילים פרק י

ספר תהילים פרק י

מחשבות הרשע. בטחון הרשע בקיומו לעולם. מעשי הרשע. ביטחון הרשע בהימלטותו מעונש.
ספר תהילים פרק יא

ספר תהילים פרק יא

דברי היועצים לדוד לברוח. ה' משגיח על מעשי בני האדם ועתיד להביא פורענות גדולה על הרשעים ולקרב אליו את הצדיקים.
ספר תהילים פרק יב

ספר תהילים פרק יב

צרת נפשו של ירא ה'. ההתפארות של הרשעים. הרשעים עושקים את העניים ומחרפים את ה'. ירא ה' נשען על ה'.
ספר תהילים פרק יג

ספר תהילים פרק יג

זעקת הייאוש של המתפלל. קינה על צרה גדולה. הסתר הפנים של ה'. הבקשה והתחינה מה'. הייאוש נהפך לביטחון. שיר תודה לה'.
ספר תהילים פרק יד

ספר תהילים פרק יד

תלונה על השחתת המידות. העונש הצפוי לרשעים. התקווה בישועת ישראל.
ספר תהילים פרק טו

ספר תהילים פרק טו

האיש הזכאי לשהות במקום הקודש הוא מי שמתנהג בתמימות, אינו הולך רכיל, לא עושה רע, מתרחק מרשעים ומתקרב לצדיקים ולא מלווה בריבית.
ספר תהילים פרק טז

ספר תהילים פרק טז

פרישה מעבודה זרה. הודאה על החלק הטוב. שמחה בביטחון בהגנת ה'.
ספר תהילים פרק יז

ספר תהילים פרק יז

תפילת בעל תשובה שסבל ייסורים קשים וקיבל ללכת בדרך ה'. בעל התשובה מוקף באויבים המאיימים להשמידו ומבקש מה' שיושיעו ויזכהו לחיי העולם הזה והעולם הבא.
ספר תהילים פרק יח

ספר תהילים פרק יח

שירת הודיה של דוד לה' על החסדים שעשה עמו. הצלת דוד מהאויבים ומשאול. נצחונות דוד וביסוס מלכותו. מגדיל ישועות מלכו.
ספר תהילים פרק יט

ספר תהילים פרק יט

תהילת ה' על נפלאות השמים. שבחי התורה והרצון לקיימה. תורת ה' תמימה משיבת נפש.
ספר תהילים פרק כ

ספר תהילים פרק כ

ברכות למלך. ביטחון בישועת ה'. קריאה אל ה' להושיע. "אלה ברכב ואלה בסוסים".
ספר תהילים פרק כא

ספר תהילים פרק כא

אושרו של המלך שה' מברכו. ברכות למלך שינצח את אויביו. בקשה לראות בעוז ה'.
ספר תהילים פרק כב

ספר תהילים פרק כב

"למנצח על איילת השחר". זעקה על הצרה. סדר ההודיה כשתבוא התשועה: תפילת הלל, קרבנות שלמים וסעודה.
ספר תהילים פרק כג

ספר תהילים פרק כג

דוד מדמה עצמו לשה וה' רועהו. דוד מדמה עצמו לאורח בבית ה'. "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר".
ספר תהילים פרק כד

ספר תהילים פרק כד

תהילת ה' בורא העולם. שאלה ותשובה בעניין "מי יעלה בהר ה'". קריאות אל השערים שייפתחו למען יבוא בהם מלך הכבוד.
ספר תהילים פרק כה

ספר תהילים פרק כה

ביטחון בה'. בקשה לדעת את דרכי ה'. בקשת רחמים. טובו וחסדיו של ה'. בקשת סליחה. אושרו של ירא ה'. בקשת ישועה מהצרות ומהאויבים.
ספר תהילים פרק כו

ספר תהילים פרק כו

מעשי הרשעים מול דרך ה'. הרשעים רוצים להמית את המתפלל והוא מבקש מה' שיושיעו.
ספר תהילים פרק כז

ספר תהילים פרק כז

"לדוד ה' אורי וישעי". תפילה של הבוטח בה' שלא ירא מפני אויב ורעה. בקשת המתפלל לזכות לקרבת ה'. "שבתי בבית ה' כל ימי חיי".
ספר תהילים פרק כח

ספר תהילים פרק כח

תפילה לנתון בסכנה בגלל אויבים הנראים כאוהבים אבל זוממים רעה. המתפלל מבקש שה' יציל אותו וישלם לרשעים כגמולם. בקשה בעד העם כולו. "הושיעה את עמך".
ספר תהילים פרק כט

ספר תהילים פרק כט

תיאור האימה והרעד של איתני הטבע מפני ה' הנותן בקולו עליהם.
ספר תהילים פרק ל

ספר תהילים פרק ל

המזמור של אדם שהיה נתון בסכנת מוות, התחנן לישועה והודה על הישועה. "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". חנוכת הבית הראשון.
ספר תהילים פרק לא

ספר תהילים פרק לא

תפילה של איש שאויבים אכזריים מתנכלים להמיתו, מוציאים עליו דיבה, בזים ולועגים לו. דברי תודה לה' על ההצלה.
ספר תהילים פרק לב

ספר תהילים פרק לב

כוחם של הווידוי והתפילה שמסלקים את הייסורים. הרשע שאינו מתפלל יסבול מכאובים רבים. הבוטח בה' חסד יסובבנו. מתוך אתר
ספר תהילים פרק לג

ספר תהילים פרק לג

סיפור שבחי ה' בבריאת העולם ובהשגחתו על כל העמים ובפרט על עמו ויראיו.
ספר תהילים פרק לד

ספר תהילים פרק לד

דברי שבח לה' השומר את החוסים בו ומשמיד את הרשעים. ההנהגה הטובה שיראי ה' צריכים לנהוג בה. הצלתו של דוד מאבימלך מלך פלשתים. מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע.
ספר תהילים פרק לה

ספר תהילים פרק לה

אדם שרעיו ואוהביו נהפכו לו לאויבים והוא מתחנן אל ה' שיצילו.
ספר תהילים פרק לו

ספר תהילים פרק לו

מחשבות הרשע ומעשיו. חסד ה' וצדקתו מלאים את העולם. בקשה להגנה מפני הרשעים.
ספר תהילים פרק לז

ספר תהילים פרק לז

ה' יאבד את הרשעים וייטיב לצדיקים. הצלת הצדיק מהרשעים. קריאה לקוות לה' ולחסות בו.
ספר תהילים פרק לח

ספר תהילים פרק לח

תיאור החולי, הבדידות והפחד של דוד. השתיקה והתקווה. התחינה לישועה.
ספר תהילים פרק לט

ספר תהילים פרק לט

תפילתו של החולה הסובל ייסורים קשים. ההבל שבחיי האדם. תקווה ותפילה לה'.
ספר תהילים פרק מ

ספר תהילים פרק מ

הודיה על התשועה. התודה לא בזבח אלא בשמירת התורה. תפילה לתשועה מהמצוקה.
ספר תהילים פרק מא

ספר תהילים פרק מא

ה' מרפא את החולה. תלונת החולה על אויביו ובני בריתו המצפים למותו. ביטחון שהתפילה התקבלה.
ספר תהילים פרק מב

ספר תהילים פרק מב

תפילה של מי שנמנע ממנו לעלות לבית ה'. הבכי והגעגועים לקב"ה כערגת האיל למים. תפילה להצלה וישועה.
ספר תהילים פרק מג

ספר תהילים פרק מג

תפילה להצלה וישועה. תפילה להגיע לבית המקדש. שיר תודה לה'.
ספר תהילים פרק מד

ספר תהילים פרק מד

הניסים שהיו בימי קדם. הישועות בזמן הזה. המפלה והבושה. הנאמנות לברית ה'. תפילה להצלה.
ספר תהילים פרק מה

ספר תהילים פרק מה

שבחי המלך ומעלותיו. החתונה ושבחי הכלה.
ספר תהילים פרק מו

ספר תהילים פרק מו

למנצח לבני קורח. רעש האדמה. ביטול מחשבת האויבים להילחם בישראל.
ספר תהילים פרק מז

ספר תהילים פרק מז

למנצח לבני קורח. קריאה לעמים להריע לה'. מלכות ה'. עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר. הגויים נאספו לקבל עליהם את מלכות ה'. מזמור שנאמר לפני התקיעות בראש השנה.
ספר תהילים פרק מח

ספר תהילים פרק מח

בני קורח. תפארת ציון מקום השכינה. המלכים נבהלו ממראה עיניהם. שבחי ה' השוכן בירושלים. קריאה לחוגגים לשמוח ולהקיף את ציון. שיר של יום שני.
ספר תהילים פרק מט

ספר תהילים פרק מט

כסף לא פודה ממוות. העשירים הבוטחים ברוב כספם. אדם במותו שווה לבהמה. העושר לא מועיל לאדם אחרי מותו. הפרק נאמר בבית האבל.
ספר תהילים פרק נ

ספר תהילים פרק נ

הקורבנות אינם מאכל לה'. הקורבנות הם תודה לקב"ה. תוכחה לרשע המתחבר עם הגנבים, המנאפים ומספרי לשון הרע. גזר דינו של הרשע. הבטחה טובה לצדיק שיראה בישועת אלוקים.
ספר תהילים פרק נא

ספר תהילים פרק נא

המזמור שאמר דוד לאחר תוכחת נתן על חטא בת שבע. וידוי ובקשת רחמים. בקשת מחילה. נדרו של דוד ללמד את דרכי ה' ולספר תהילתו. בקשה לבניין ירושלים וקבלת הקורבנות. "לב טהור ברא לי אלקים". "אל תשליכני מלפניך".
ספר תהילים פרק נב

ספר תהילים פרק נב

דואג האדומי סיפר לשאול על בא דוד לבית אחימלך. תוכחה לגיבור הרשע ועונשו. תגובת הצדיקים למפלת הרשע.
ספר תהילים פרק נג

ספר תהילים פרק נג

השחתת המידות. מעשי הנבלים האומרים אין אלוקים. תפילה ותקווה לישועה שתבוא מציון.
ספר תהילים פרק נד

ספר תהילים פרק נד

בקשת ישועה מה'. בקשה שהתפילה תישמע. הביטחון בתשועה. הנדר לזבוח לה' ולספר על ההצלה.
ספר תהילים פרק נה

ספר תהילים פרק נה

בקשה שהתפילה תישמע. הרצון לברוח. הבגידה של החבר. הביטחון בעזרת ה' לצדיק ובמפלת הרשעים.
ספר תהילים פרק נו

ספר תהילים פרק נו

קריאה לעזרה. מעשה הרשעים. בקשה להכנעת הרשעים. בקשה לקבלת התפילה. נדר להודות לה' על התשועה.
ספר תהילים פרק נז

ספר תהילים פרק נז

קריאה לה' שיושיע את המתפלל מאויביו. הודיה על התשועה.
ספר תהילים פרק נח

ספר תהילים פרק נח

תלונה על הרשעים וגודל רשעתם. תפילה לה' שישבור את הרשעים. קללה לרשעים. שמחת הצדיק באובדן הרשעים.
ספר תהילים פרק נט

ספר תהילים פרק נט

בקשה לתשועה מהאויבים. תפילה למפלת הרשעים ושירת הניצחון. מעשיהם הרעים של האויבים. ביטחון בה' שיראה למתפלל את מפלת אויביו. שפלות הרשעים במפלתם. שיר הניצחון וההודיה.
ספר תהילים פרק ס

ספר תהילים פרק ס

מלחמת דוד ויואב בארם ובאדום. תלונה על התבוסה. בקשת ישועה לישראל. הבטחה לשליטה על מואב אדום ופלשת. ביטחון שה' ינחיל תבוסה לאויבי ישראל.
ספר תהילים פרק סא

ספר תהילים פרק סא

תפילה לבקשת הגנה מפני האויבים. תפילה בעד המלך שה' יאריך את ימיו.
ספר תהילים פרק סב

ספר תהילים פרק סב

המתפלל בוטח רק בה'. מעשי הרשעים הבוגדים. בני אדם הם הבל וגם רכושם וממונם הוא הבל.
ספר תהילים פרק סג

ספר תהילים פרק סג

דוד במדבר יהודה. הכיסופים לקרבת ה'. הביטחון שבדבקות בה'. קללה לרשעים. ברכה למלך ולנשבעים באמת. קללה לדוברי שקר.
ספר תהילים פרק סד

ספר תהילים פרק סד

תפילת איש צדיק שאויבים רשעים מתנכלים לו. בקשת עזרה מה' שישמור את דוד מאויביו. מעשי הרשעים ועונשם. מעשה ה' מתפרסם בעולם. פנייה לצדיקים לשמוח בה'.
ספר תהילים פרק סה

ספר תהילים פרק סה

ראוי להלל לה' ולשלם נדרים. ה' שומע תפילה. ה' סולח לעוונות. אשרי הזוכה לקרבת אלוקים. שבח לה' בורא העולם ומושל בו. הודיה על ירידת גשמים לשנת שובע.
ספר תהילים פרק סו

ספר תהילים פרק סו

קריאה להלל את ה'. נפלאות ה' לעמו בימי קדם. המצוקה שנושעו ממנה. שילום הנדר. תודה על קבלת התפילה.
ספר תהילים פרק סז

ספר תהילים פרק סז

ברכת ה' לישראל. ישועת אלקים מתפרסמת בכל הארץ. ה' שופט ומנהיג את כל העמים. הודיה על ברכת היבול. כל העמים מודים לאלקים. כל העמים יראים מה'.
ספר תהילים פרק סח

ספר תהילים פרק סח

בנסוע הארון. קריאה לאלקים לקום. קריאה לציבור לשבח את ה'. גלוי השכינה בסיני. גבורות גשמים. בשורת הניצחון. השכינה בארץ וציון. בשורת הישועה והשמדת האויב. הגויים ומלכיהם מובילים שי.
ספר תהילים פרק סט

ספר תהילים פרק סט

המצוקה מרדיפות האויבים. החרפה והלעג. תפילה להצלה. הביטחון בישועה. הנדר לשיר שיר תודה. ה' שומע תפילה. הבריאה כולה משתתפת בשמחה. תשועת ציון.
ספר תהילים פרק ע

ספר תהילים פרק ע

ההצלה היא בושה לאויבים ושמחה לצדיקים.
ספר תהילים פרק עא

ספר תהילים פרק עא

ה' שעזר ליראיו מעת לידתם יושיעם גם בימי זקנתם. ההודאה על הישועה. נדר להלל את ה' ולספר את נפלאותיו גם לדורות הבאים. להלל את ה' בשירה בפה ונגינה בכלים.
ספר תהילים פרק עב

ספר תהילים פרק עב

צדקתו וגדולתו של המלך. עזרתו של המלך לאביונים. ברכות לארץ ולמלך. כלו תפילות דוד בן ישי.
ספר תהילים פרק עג

ספר תהילים פרק עג

המבוכה בענין שלוות הרשעים. הצלחת הרשעים וחוצפתם. ההבדל בין הצדיק והרשע. סופם של הרשעים לאבדון. השגחת אלקים וקרבתו.
ספר תהילים פרק עד

ספר תהילים פרק עד

חילול הקודש ושם ה'. מעשי האויבים בבית המקדש. שבחי ה' במעשי גבורותיו בימי קדם. בקשת רחמים.
ספר תהילים פרק עה

ספר תהילים פרק עה

הבטחת ה' לעשות דין ברשעים ולהושיע את הצדיקים. הבטחת ה' להעמיד את הארץ על מכונה. אזהרה לרשעים ועונשם. הבטחה לזמר לה' המשפיל רשעים ומרומם צדיקים.
ספר תהילים פרק עו

ספר תהילים פרק עו

ה' גדול בישראל ושוכן בציון. ה' הטיל את מוראו על אויביו והושיע את הענווים. בני אדם מודים לה', נודרים לו ויראים ממנו.
ספר תהילים פרק עז

ספר תהילים פרק עז

התפילה והזעקה. תלונה שה' שכח את בריתו. נפלאות ה' בימי קדם. בקשה לגילוי נפלאות. פרסום ה' בעמים. ה' רועה ישראל, עם משה ואהרון.
ספר תהילים פרק עח

ספר תהילים פרק עח

חטאת בני אפרים. בקיעת ים סוף. תלונות העם במדבר. המן והשלוו. עונשם של המתאווים. מכות מצרים. כיבוש הארץ. חטאי דור השופטים. חורבן שילה. בחירת ציון ודוד.
ספר תהילים פרק עט

ספר תהילים פרק עט

הגויים טימאו את המקדש והרגו רבים מישראל. בקשה לנקמה באויבים: "שפוך חמתך אל הגויים".
ספר תהילים פרק פ

ספר תהילים פרק פ

משל הגפן. הצלחת הגפן בעבר. המצב הרע של הגפן בהווה. בקשה להצלה.
ספר תהילים פרק פא

ספר תהילים פרק פא

תקיעת שופר בראש השנה. ה' הושיע את ישראל ממצרים ובחן אותו במי מריבה. אזהרה שלא לעבוד עבודה זרה. שמיעה בקול ה' תביא ישועה לעם.
ספר תהילים פרק פב

ספר תהילים פרק פב

תוכחה לשופטים שאינם מבינים את חובתם. אלוקים יקום לשפוט את הארץ.
ספר תהילים פרק פג

ספר תהילים פרק פג

האויבים זוממים להשמיד את ישראל. תפילה למפלת האויבים.
ספר תהילים פרק פד

ספר תהילים פרק פד

געגועים אל המקדש. אשרי היושבים בבית ה' ואשרי העולים אליו. בקשה על מלך ישראל. טוב להיות בבית ה' וטוב לבטוח בה'.
ספר תהילים פרק פה

ספר תהילים פרק פה

הודיה על הישועה בעבר ותחינה לישועה בעתיד. יבול האדמה יבורך אם העם ילך בדרך טוב.
ספר תהילים פרק פו

ספר תהילים פרק פו

בקשה לקבלת התפילה. שבחי ה'. נדר להודות לה'. תחנונים לישועה מהאויבים.
ספר תהילים פרק פז

ספר תהילים פרק פז

ציון קדושה ונכבדת. לכל האנשים זכות להיחשב כילדי ציון.
ספר תהילים פרק פח

ספר תהילים פרק פח

בקשה לקבלת התפילה. תלונת המשורר כי הוא חשוב כמת. תשועת ה' לחיים ולא למתים. תלונת המשורר על יסוריו ובדידותו.
ספר תהילים פרק פט

ספר תהילים פרק פט

חסדי ה'. הברית עם דוד. שבחי ה'. ה' מושל בים. דוד נבחר למלכות עולם. חיי האדם קצרים. חרפות האויבים. ברכה לה'.
ספר תהילים פרק צ

ספר תהילים פרק צ

תפילה למשה. האלוקים נצחי. חיי האדם חולפים מהר וביסורים. תפילה לחיים של אושר ושמחה.
ספר תהילים פרק צא

ספר תהילים פרק צא

יושב בסתר עליון. ה' מחסה לבוטח בו. ה' יציל את הבוטח בו מכל נזק. ברכה לבוטח בה'.
ספר תהילים פרק צב

ספר תהילים פרק צב

מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לה'. הרשעים והצלחתם מול הצדיקים והצלחתם. הכסילים לא מבינים את הצלחת הרשעים. הצלחת הרשעים חולפת מהר. הצדיק מאריך ימים בטובה ובשלום.
ספר תהילים פרק צג

ספר תהילים פרק צג

מלכות ה' קיימת מעולם. ה' אדיר מאויביו. ה' שוכן במקדשו לאורך ימים.
ספר תהילים פרק צד

ספר תהילים פרק צד

קריאה לה' שינקום ברשעים. הרשעים שמחים בהצלחתם. הרשעים עושקים ורוצחים. ה' יודע כל מעשי בני אדם ומחשבותיהם. אשרי המקבל את הייסורים באהבה. ה' עוזר לבוטח בו ומצילו מיד הרשעים.
ספר תהילים פרק צה

ספר תהילים פרק צה

קריאה לשבח את ה'. ה' מושל בכל היקום. יש להיזהר שלא לעשות כמעשי דור המדבר.
ספר תהילים פרק צו

ספר תהילים פרק צו

קריאה לשיר לה'. קריאה לעמים לירא את ה'. כל הבריאה שמחה בבוא ה' לשפוט את הארץ.
ספר תהילים פרק צז

ספר תהילים פרק צז

התגלות מלכות ה'. בושה לעובדי האלילים ושמחה לעובדי ה'.
ספר תהילים פרק צח

ספר תהילים פרק צח

יש להריע לה'. איתני הבריאה מרננים לה'.
ספר תהילים פרק צט

ספר תהילים פרק צט

ה' מלך על כל העמים. ה' עושה צדקה ומשפט. ה' עונה לקוראיו.
ספר תהילים פרק ק

ספר תהילים פרק ק

עבודת ה' בשמחה. ידיעת ה'. הודיה לה'.
ספר תהילים פרק קא

ספר תהילים פרק קא

שיר על החסד והמשפט. ההליכה בתום. הרחקת הרשעים וקירוב הצדיקים.
ספר תהילים פרק קב

ספר תהילים פרק קב

תפילת האיש המדוכא. תפילה על בניין ציון. נדר לספר את תהילת ה'. קוצר חיי האדם לעומת נצחיות ה'.
ספר תהילים פרק קג

ספר תהילים פרק קג

ברכה על טובות ה'. מידות הרחמים של ה'. הנהגת ה' עם יראיו. קוצר חיי אדם לעומת נצחיות ה'. קריאה לברך את ה'.
ספר תהילים פרק קד

ספר תהילים פרק קד

שיר שבח לגדולת הבורא הניכרת בבריאה. מחזור של כלייה והתחדשות אצל בעלי החיים. שמחת הבורא בעולמו.
ספר תהילים פרק קה

ספר תהילים פרק קה

סיפור שבחי ה' בקיום בריתו עם האבות. האבות בכנען. יוסף ובני ישראל במצרים. מכות מצרים. יציאת מצרים. ההליכה במדבר. ירושת הארץ.
ספר תהילים פרק קו

ספר תהילים פרק קו

חסד ה' על שומרי משפט. חטאי דור המדבר. פשעי ישראל בארץ כנען.
ספר תהילים פרק קז

ספר תהילים פרק קז

הארבעה שצריכים להודות על הישועה: התועים במדבר, האסירים, החולים ויורדי הים.
ספר תהילים פרק קח

ספר תהילים פרק קח

שבחי ה'. תפילה לישועה ולקיום ההבטחה האלוקית. ביטחון בתשועת ה'.
ספר תהילים פרק קט

ספר תהילים פרק קט

תלונה על האויבים כפויי הטובה. קללת האויב הרשע. תפילה לעזרת ה'. נדר להודות לה'.
ספר תהילים פרק קי

ספר תהילים פרק קי

סמלי המלוכה. מעשי המלך. ביטחון בעזרת ה'. נקמה באויבים. תשועה וניצחון.
ספר תהילים פרק קיא

ספר תהילים פרק קיא

מעשי ה' גדולים ויפים. ה' מספק ליראיו את פרנסתם. ברית ה' עם עמו קיימת לעולם.
ספר תהילים פרק קיב

ספר תהילים פרק קיב

אשרי ירא ה' וחפץ במצוותיו. ירא ה' מבורך בגבורה, בבנים ובעושר. ירא ה' מיטיב לבריות ובוטח בה'. יראי ה' עתידים לגבור על אויביהם.
ספר תהילים פרק קיג

ספר תהילים פרק קיג

ה' מבורך בכל הזמנים והמקומות. ה' יושב במרומים, רואה הכל ומושל בכל. ה' מרים את המדוכאים ממצבם השפל.
ספר תהילים פרק קיד

ספר תהילים פרק קיד

עם ישראל יוצא ממצרים להיות ממשלת קודש לה'. ההרים, הגבעות, הים והירדן חרדים מפני אלוקי יעקב.
ספר תהילים פרק קטו

ספר תהילים פרק קטו

בקשת תשועה לא למעננו אלא למען שם ה'. אלוקי ישראל כל יכול ואלוהי הגויים הבל. ישראל בוטחים בה'. ה' מברך את ישראל. ישראל מברכים את ה'.
ספר תהילים פרק קטז

ספר תהילים פרק קטז

קריאה לה' מתוך צרה. רחמי ה' ותשועתו. תשלום הנדר וזבח התודה.
ספר תהילים פרק קיז

ספר תהילים פרק קיז

קריאה לכל הגויים להלל את ה'.
ספר תהילים פרק קיח

ספר תהילים פרק קיח

קריאות להודות לה'. סיפור הישועה. קולות רינת הצדיקים. קריאות בשערי העיר ובמקדש.
ספר תהילים פרק קיט

ספר תהילים פרק קיט

מעלת התורה ולומדיה. השמחה בלימוד התורה. התורה מקיימת את העולם. נדר ושבועה לקיום התורה. תפילה לרחמי ה'. שכר שומר המצוות.
ספר תהילים פרק קכ

ספר תהילים פרק קכ

קריאה אל ה' בעת צרה. זעקה להצלה מלשון רמייה. תלונה על שונא שלום.
ספר תהילים פרק קכא

ספר תהילים פרק קכא

שאלת היוצא לדרך מאין יבוא עזרו. דברי הברכה שה' יעזור ויגן על היוצא, מצאתו לדרך ועד בואו חזרה.
ספר תהילים פרק קכב

ספר תהילים פרק קכב

השמחה בעלייה לירושלים הבנוייה. ירושלים מקום עבודת ה' ומקום המשפט לבית דוד. ברכת השלום לירושלים.
ספר תהילים פרק קכג

ספר תהילים פרק קכג

המתפלל נושא עיניו אל ה' ומצפה לחנינתו. הנימוק לבקשת החנינה.
ספר תהילים פרק קכד

ספר תהילים פרק קכד

הסכנה שעם ישראל היה שרוי בה. התשועה. ברכה לה' על ההצלה.
ספר תהילים פרק קכה

ספר תהילים פרק קכה

ה' שומר את הבוטחים בו. הצדיקים לא יהיו משועבדים לרשעים. הטובים יזכו לגמול טוב והרשעים יאבדו. שלום על ישראל.
ספר תהילים פרק קכו

ספר תהילים פרק קכו

הודיה על העבר. "בשוב ה' את שיבת ציון". אמירת הגויים. תפילה על העתיד. כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו.
ספר תהילים פרק קכז

ספר תהילים פרק קכז

עזרת ה' דרושה להצלחת האדם. "אם ה' לא יבנה בית". בניו של האדם הם הברכה הבאה לו מאת ה'.
ספר תהילים פרק קכח

ספר תהילים פרק קכח

אושרו של ירא ה'. "אשתך כגפן פוריה". "בניך כשתילי זיתים". ברכותיו של ירא ה' מאת ה'. "וראה בטוב ירושלים". "וראה בנים לבניך".
ספר תהילים פרק קכט

ספר תהילים פרק קכט

על עם ישראל עברו צרות רבות וה' הצילם. בקשה ששונאי ציון יאבדו.
ספר תהילים פרק קל

ספר תהילים פרק קל

קריאה אל ה' מהמעמקים. בקשה לשמיעת התחינה. בקשה לסליחה. התקווה אל ה'. ה' פודה את ישראל.
ספר תהילים פרק קלא

ספר תהילים פרק קלא

שלילת הגאווה האנושית. כניעה לה'. קריאה לישראל לקוות אל ה'.
ספר תהילים פרק קלב

ספר תהילים פרק קלב

שבועת דוד למצוא את מקום השכינה. שירת העולים אל המקדש עם הארון. שבועת ה' לדוד ובחירת ירושלים. קרן לדוד בירושלים.
ספר תהילים פרק קלג

ספר תהילים פרק קלג

"הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד". השמן על זקן אהרון. טל חרמון על הררי ציון.
ספר תהילים פרק קלד

ספר תהילים פרק קלד

ציווי אל עובדי ה' העומדים בבית ה' בלילות, לברך את ה'. ברכת העומדים בבית ה': "יברכך ה' מציון".
ספר תהילים פרק קלה

ספר תהילים פרק קלה

גדולת ה'. ה' בחר בישראל וישראל יודע את ה'. נפלאות ה' במעשה בראשית, בהורדת גשמים, במכות מצרים ובכיבוש הארץ. ה' קיים לעד. אין ממש באלילים. קריאה לברך את ה'.
ספר תהילים פרק קלו

ספר תהילים פרק קלו

נפלאות ה' במעשה בראשית. נפלאות ה' ביציאת מצרים ובכיבוש הארץ. ה' זוכר את עמו ומושיעו. ה' מפרנס את כל בריותיו.
ספר תהילים פרק קלז

ספר תהילים פרק קלז

הבכי על נהרות בבל. השבועה לזכור את ירושלים."אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני". הקללה לאויבים המחריבים.
ספר תהילים פרק קלח

ספר תהילים פרק קלח

הודיה ושבח לה'. שבח לה' מפי כל מלכי הארץ. תפילה לישועה.
ספר תהילים פרק קלט

ספר תהילים פרק קלט

שבחי ה'. ה' יודע את כל ענייני האדם. ה' משיג את האדם בכל מקום. ה' בורא האדם. בקשת המתפלל.
ספר תהילים פרק קמ

ספר תהילים פרק קמ

תפילה להצלה ממזימות הרשעים. הרשעים משולים כנחש וכציידים. ה' שומע תפילה, מושיע ומגן. ה' מונע מהרשעים לעשות את זממם. אובדן הרשעים. תשועת הצדיקים.
ספר תהילים פרק קמא

ספר תהילים פרק קמא

בקשה לקבלת התפילה. בקשה לשמירה מפני הפיתויים להתחבר עם הרשעים. בקשה להצלה ממוקשי הרשעים.
ספר תהילים פרק קמב

ספר תהילים פרק קמב

תפילת דויד בהיותו במערה. תיאור הצרה. התחינה להצלה.
ספר תהילים פרק קמג

ספר תהילים פרק קמג

זעקה מתוך מצוקה. תפילה לישועה. בקשה להצלה מהאויבים. בקשה לאובדן הגויים ונתינת חיים למתפלל.
ספר תהילים פרק קמד

ספר תהילים פרק קמד

תפילה להצלה מהאויבים. ברכה לה'. ברכות השלום והשובע.
ספר תהילים פרק קמה

ספר תהילים פרק קמה

תהילת ה'. מלכות ה' בגבורה, הדר, חסד ורחמים. ה' עונה לקוראיו.
ספר תהילים פרק קמו

ספר תהילים פרק קמו

אין תועלת בביטחון באדם. אשרי הבוטח בה'. ה' בורא הכל, מושיע את המדוכאים ומדכא את הרשעים. מלכות ה' לעולם בציון.
ספר תהילים פרק קמז

ספר תהילים פרק קמז

ה' בונה ירושלים ורופא לשבורי לב. אין גבול לגדולת ה', כוחו וחוכמתו. ה' עוזר לצדיקים ומכניע את הרשעים. תהילת ה' בהורדת גשמים, בכלכלת בריותיו, ובברכתו את ירושלים.
ספר תהילים פרק קמח

ספר תהילים פרק קמח

על הנמצאים בשמים ובארץ להלל את ה'.
ספר תהילים פרק קמט

ספר תהילים פרק קמט

תהילה לה' על ישועתו לעמו. השמחה על ניצחון החסידים על הגויים.
ספר תהילים פרק קנ

ספר תהילים פרק קנ

קריאות להלל את ה'. מקומות ומידות שיש להלל בהם את ה'. כלי נגינה שיש לנגן בהם את תהילות ה'.
קובץ mp3