שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר תהילים פרק סא

תפילה לבקשת הגנה מפני האויבים. תפילה בעד המלך שה' יאריך את ימיו.

שיעורים בתנ"ך - ספר תהילים

ספר תהילים פרק א

ספר תהילים פרק א

ההבדל בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים. גמולם של הצדיקים והרשעים.
ספר תהילים פרק ב

ספר תהילים פרק ב

תוכחה לגויים המבקשים לפרוק מעליהם את עול ה'. דברי הגויים כנגד ה' ומשיחו. דברי ה' אל המלך.
ספר תהילים פרק ג

ספר תהילים פרק ג

דוד אמר את המזמור בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד מוקף אויבים. בוטח בה' שיושיענו וקורא אל ה' שיקיים את תקוות בטחונו.
ספר תהילים פרק ד

ספר תהילים פרק ד

אושרו של החסיד הבוטח בה'. דברי דוד אל הלועגים והבזים לו. הרשעים מקריבים זבחים וחושבים שיכפרו להם מעשיהם הרעים. ה' ישמור על דוד.
ספר תהילים פרק ה

ספר תהילים פרק ה

דוד מבקש מה' שיסייע בידו להיות ירא ה' ולא יניחנו להתפתות לדברי הרשעים. שבחו של ה' המרחיק את הרשעים ומאבדם, ומברך את הצדיקים ושומר עליהם.
ספר תהילים פרק ו

ספר תהילים פרק ו

תפילת דוד הנתון במצוקה ומתפלל שה' ירפאנו ושיסיר את אויביו ממנו. המזמור נאמר בתפילה בתחנון.
ספר תהילים פרק ז

ספר תהילים פרק ז

תפילת דוד לה' שיציל אותו מאויביו. דוד נשבע שלא עשה את הרע שאויביו מעלילים עליו. דוד בטוח שאויביו יפלו ברעתם והוא ישיר שיר תודה. המזמור נאמר על רוש בן ימיני שהוא שאול.
ספר תהילים פרק ח

ספר תהילים פרק ח

שבח לה' על נפלאות הבריאה ומקומו של האדם בבריאה. האדם חסר ערך לעומת פלאי הבריאה אך הוא מושל בבעלי החיים. הרשעים יושמדו.
ספר תהילים פרק ט

ספר תהילים פרק ט

למנצח על מות לבן. דברי שבח והודיה לה' על התשועה שעשה. דברי תחינה ובקשה לה' שיקום ויושיע. "כי דורש דמים אותם זכר".
ספר תהילים פרק י

ספר תהילים פרק י

מחשבות הרשע. בטחון הרשע בקיומו לעולם. מעשי הרשע. ביטחון הרשע בהימלטותו מעונש.
ספר תהילים פרק יא

ספר תהילים פרק יא

דברי היועצים לדוד לברוח. ה' משגיח על מעשי בני האדם ועתיד להביא פורענות גדולה על הרשעים ולקרב אליו את הצדיקים.
ספר תהילים פרק יב

ספר תהילים פרק יב

צרת נפשו של ירא ה'. ההתפארות של הרשעים. הרשעים עושקים את העניים ומחרפים את ה'. ירא ה' נשען על ה'.
ספר תהילים פרק יג

ספר תהילים פרק יג

זעקת הייאוש של המתפלל. קינה על צרה גדולה. הסתר הפנים של ה'. הבקשה והתחינה מה'. הייאוש נהפך לביטחון. שיר תודה לה'.
ספר תהילים פרק יד

ספר תהילים פרק יד

תלונה על השחתת המידות. העונש הצפוי לרשעים. התקווה בישועת ישראל.
ספר תהילים פרק טו

ספר תהילים פרק טו

האיש הזכאי לשהות במקום הקודש הוא מי שמתנהג בתמימות, אינו הולך רכיל, לא עושה רע, מתרחק מרשעים ומתקרב לצדיקים ולא מלווה בריבית.
ספר תהילים פרק טז

ספר תהילים פרק טז

פרישה מעבודה זרה. הודאה על החלק הטוב. שמחה בביטחון בהגנת ה'.
ספר תהילים פרק יז

ספר תהילים פרק יז

תפילת בעל תשובה שסבל ייסורים קשים וקיבל ללכת בדרך ה'. בעל התשובה מוקף באויבים המאיימים להשמידו ומבקש מה' שיושיעו ויזכהו לחיי העולם הזה והעולם הבא.
ספר תהילים פרק יח

ספר תהילים פרק יח

שירת הודיה של דוד לה' על החסדים שעשה עמו. הצלת דוד מהאויבים ומשאול. נצחונות דוד וביסוס מלכותו. מגדיל ישועות מלכו.
ספר תהילים פרק יט

ספר תהילים פרק יט

תהילת ה' על נפלאות השמים. שבחי התורה והרצון לקיימה. תורת ה' תמימה משיבת נפש.
ספר תהילים פרק כ

ספר תהילים פרק כ

ברכות למלך. ביטחון בישועת ה'. קריאה אל ה' להושיע. "אלה ברכב ואלה בסוסים".
ספר תהילים פרק כא

ספר תהילים פרק כא

אושרו של המלך שה' מברכו. ברכות למלך שינצח את אויביו. בקשה לראות בעוז ה'.
ספר תהילים פרק כב

ספר תהילים פרק כב

"למנצח על איילת השחר". זעקה על הצרה. סדר ההודיה כשתבוא התשועה: תפילת הלל, קרבנות שלמים וסעודה.
ספר תהילים פרק כג

ספר תהילים פרק כג

דוד מדמה עצמו לשה וה' רועהו. דוד מדמה עצמו לאורח בבית ה'. "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר".
ספר תהילים פרק כד

ספר תהילים פרק כד

תהילת ה' בורא העולם. שאלה ותשובה בעניין "מי יעלה בהר ה'". קריאות אל השערים שייפתחו למען יבוא בהם מלך הכבוד.
ספר תהילים פרק כה

ספר תהילים פרק כה

ביטחון בה'. בקשה לדעת את דרכי ה'. בקשת רחמים. טובו וחסדיו של ה'. בקשת סליחה. אושרו של ירא ה'. בקשת ישועה מהצרות ומהאויבים.
ספר תהילים פרק כו

ספר תהילים פרק כו

מעשי הרשעים מול דרך ה'. הרשעים רוצים להמית את המתפלל והוא מבקש מה' שיושיעו.
ספר תהילים פרק כז

ספר תהילים פרק כז

"לדוד ה' אורי וישעי". תפילה של הבוטח בה' שלא ירא מפני אויב ורעה. בקשת המתפלל לזכות לקרבת ה'. "שבתי בבית ה' כל ימי חיי".
ספר תהילים פרק כט

ספר תהילים פרק כט

תיאור האימה והרעד של איתני הטבע מפני ה' הנותן בקולו עליהם.
ספר תהילים פרק ל

ספר תהילים פרק ל

המזמור של אדם שהיה נתון בסכנת מוות, התחנן לישועה והודה על הישועה. "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". חנוכת הבית הראשון.
ספר תהילים פרק כח

ספר תהילים פרק כח

תפילה לנתון בסכנה בגלל אויבים הנראים כאוהבים אבל זוממים רעה. המתפלל מבקש שה' יציל אותו וישלם לרשעים כגמולם. בקשה בעד העם כולו. "הושיעה את עמך".
ספר תהילים פרק לא

ספר תהילים פרק לא

תפילה של איש שאויבים אכזריים מתנכלים להמיתו, מוציאים עליו דיבה, בזים ולועגים לו. דברי תודה לה' על ההצלה.
ספר תהילים פרק לב

ספר תהילים פרק לב

כוחם של הווידוי והתפילה שמסלקים את הייסורים. הרשע שאינו מתפלל יסבול מכאובים רבים. הבוטח בה' חסד יסובבנו. מתוך אתר
ספר תהילים פרק לג

ספר תהילים פרק לג

סיפור שבחי ה' בבריאת העולם ובהשגחתו על כל העמים ובפרט על עמו ויראיו.
ספר תהילים פרק לד

ספר תהילים פרק לד

דברי שבח לה' השומר את החוסים בו ומשמיד את הרשעים. ההנהגה הטובה שיראי ה' צריכים לנהוג בה. הצלתו של דוד מאבימלך מלך פלשתים. מי האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע.
ספר תהילים פרק לה

ספר תהילים פרק לה

אדם שרעיו ואוהביו נהפכו לו לאויבים והוא מתחנן אל ה' שיצילו.
ספר תהילים פרק לו

ספר תהילים פרק לו

מחשבות הרשע ומעשיו. חסד ה' וצדקתו מלאים את העולם. בקשה להגנה מפני הרשעים.
ספר תהילים פרק לז

ספר תהילים פרק לז

ה' יאבד את הרשעים וייטיב לצדיקים. הצלת הצדיק מהרשעים. קריאה לקוות לה' ולחסות בו.
ספר תהילים פרק לח

ספר תהילים פרק לח

תיאור החולי, הבדידות והפחד של דוד. השתיקה והתקווה. התחינה לישועה.
ספר תהילים פרק לט

ספר תהילים פרק לט

תפילתו של החולה הסובל ייסורים קשים. ההבל שבחיי האדם. תקווה ותפילה לה'.
ספר תהילים פרק מ

ספר תהילים פרק מ

הודיה על התשועה. התודה לא בזבח אלא בשמירת התורה. תפילה לתשועה מהמצוקה.
ספר תהילים פרק מא

ספר תהילים פרק מא

ה' מרפא את החולה. תלונת החולה על אויביו ובני בריתו המצפים למותו. ביטחון שהתפילה התקבלה.
ספר תהילים פרק מב

ספר תהילים פרק מב

תפילה של מי שנמנע ממנו לעלות לבית ה'. הבכי והגעגועים לקב"ה כערגת האיל למים. תפילה להצלה וישועה.
ספר תהילים פרק מג

ספר תהילים פרק מג

תפילה להצלה וישועה. תפילה להגיע לבית המקדש. שיר תודה לה'.
ספר תהילים פרק מד

ספר תהילים פרק מד

הניסים שהיו בימי קדם. הישועות בזמן הזה. המפלה והבושה. הנאמנות לברית ה'. תפילה להצלה.
ספר תהילים פרק מה

ספר תהילים פרק מה

שבחי המלך ומעלותיו. החתונה ושבחי הכלה.
ספר תהילים פרק מו

ספר תהילים פרק מו

למנצח לבני קורח. רעש האדמה. ביטול מחשבת האויבים להילחם בישראל.
ספר תהילים פרק מז

ספר תהילים פרק מז

למנצח לבני קורח. קריאה לעמים להריע לה'. מלכות ה'. עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר. הגויים נאספו לקבל עליהם את מלכות ה'. מזמור שנאמר לפני התקיעות בראש השנה.
ספר תהילים פרק מח

ספר תהילים פרק מח

בני קורח. תפארת ציון מקום השכינה. המלכים נבהלו ממראה עיניהם. שבחי ה' השוכן בירושלים. קריאה לחוגגים לשמוח ולהקיף את ציון. שיר של יום שני.
ספר תהילים פרק מט

ספר תהילים פרק מט

כסף לא פודה ממוות. העשירים הבוטחים ברוב כספם. אדם במותו שווה לבהמה. העושר לא מועיל לאדם אחרי מותו. הפרק נאמר בבית האבל.
ספר תהילים פרק נ

ספר תהילים פרק נ

הקורבנות אינם מאכל לה'. הקורבנות הם תודה לקב"ה. תוכחה לרשע המתחבר עם הגנבים, המנאפים ומספרי לשון הרע. גזר דינו של הרשע. הבטחה טובה לצדיק שיראה בישועת אלוקים.
ספר תהילים פרק נא

ספר תהילים פרק נא

המזמור שאמר דוד לאחר תוכחת נתן על חטא בת שבע. וידוי ובקשת רחמים. בקשת מחילה. נדרו של דוד ללמד את דרכי ה' ולספר תהילתו. בקשה לבניין ירושלים וקבלת הקורבנות. "לב טהור ברא לי אלקים". "אל תשליכני מלפניך".
ספר תהילים פרק נב

ספר תהילים פרק נב

דואג האדומי סיפר לשאול על בא דוד לבית אחימלך. תוכחה לגיבור הרשע ועונשו. תגובת הצדיקים למפלת הרשע.
ספר תהילים פרק נג

ספר תהילים פרק נג

השחתת המידות. מעשי הנבלים האומרים אין אלוקים. תפילה ותקווה לישועה שתבוא מציון.
ספר תהילים פרק נד

ספר תהילים פרק נד

בקשת ישועה מה'. בקשה שהתפילה תישמע. הביטחון בתשועה. הנדר לזבוח לה' ולספר על ההצלה.
ספר תהילים פרק נה

ספר תהילים פרק נה

בקשה שהתפילה תישמע. הרצון לברוח. הבגידה של החבר. הביטחון בעזרת ה' לצדיק ובמפלת הרשעים.
ספר תהילים פרק נו

ספר תהילים פרק נו

קריאה לעזרה. מעשה הרשעים. בקשה להכנעת הרשעים. בקשה לקבלת התפילה. נדר להודות לה' על התשועה.
ספר תהילים פרק נז

ספר תהילים פרק נז

קריאה לה' שיושיע את המתפלל מאויביו. הודיה על התשועה.
קובץ mp3