שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר מלכים ב פרק ג

יהורם בן אחאב. מישע מלך מואב. יהושפט. מלך אדום. 'ולא היה מים'. אלישע בן שפט. 'והיה כנגן המנגן'. 'המים אדומים כדם'. 'ויקח את בנו הבכור... ויעלהו עולה על החומה'.

שיעורים בתנ"ך - ספר מלכים ב

ספר מלכים ב פרק א

ספר מלכים ב פרק א

מחלת אחזיהו. בעל זבוב. אליהו התשבי. איש בעל שיער. אזור עור. שר החמישים. אש משמיים. מות אחזיהו. יהורם.
ספר מלכים ב פרק ב

ספר מלכים ב פרק ב

אליהו ואלישע. בני הנביאים בגלגל, בבית אל וביריחו. 'פי שניים ברוחך'. 'רכב אש וסוסי אש'. 'ויעל אליהו בסערה השמיים'. 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו'. אדרת אליהו. המתקת מי יריחו. 'עלה קרח'. שני דובים מהיער.
ספר מלכים ב פרק ג

ספר מלכים ב פרק ג

יהורם בן אחאב. מישע מלך מואב. יהושפט. מלך אדום. 'ולא היה מים'. אלישע בן שפט. 'והיה כנגן המנגן'. 'המים אדומים כדם'. 'ויקח את בנו הבכור... ויעלהו עולה על החומה'.
ספר מלכים ב פרק ד

ספר מלכים ב פרק ד

אלישע ואשת הנביא עובדיה. כלים ריקים. נס פך השמן. האישה השונמית. עליית קיר לאלישע. מות בן השונמית. גחזי. אלישע מחייה את בן השונמית. אלישע מבריא את הנזיד. לחם ביכורים. 'אכול והותר'.
ספר מלכים ב פרק ה

ספר מלכים ב פרק ה

צרעת נעמן שר צבא ארם. נעמן טובל בירדן שבע פעמים ונירפא מצרעתו. אלישע מסרב לקבל מתנה מנעמן. גיחזי לוקח מתנה מנעמן. צרעת נעמן דבקה בגיחזי ובבניו.
ספר מלכים ב פרק ו

ספר מלכים ב פרק ו

נס הגרזן שצף על המים. אלישע מציל את גדודי ישראל מארם. אלישע בדותן. מכת סנוורים. בן הדד מלך ארם צר על שומרון. 'המן הגורן או מן היקב'. הרעב בשומרון. אכילת הילדים.
ספר מלכים ב פרק ז

ספר מלכים ב פרק ז

נבואת אלישע על ביטול גזרת הרעב. לעגו של השליש. ארבעת המצורעים עוברים למחנה ארם. גחזי ושלושת בניו. הבשורה על מנוסת ארם. ביזת מחנה ארם. מות השליש.
ספר מלכים ב פרק ח

ספר מלכים ב פרק ח

השונמית חוזרת מארץ פלישתים. חזהאל שואל את אלישע על גורל בן הדד. יהורם בן יהושפט. מרידת אדום. אחזיהו בן יהורם. עתליה. יורם בן אחאב. פציעת יורם ברמות הגלעד. אחזיהו מבקר את יורם ביזרעאל.
ספר מלכים ב פרק ט

ספר מלכים ב פרק ט

אלישע שולח את יונה למשוח את יהוא למלך. יהוא הורג את יורם ואת אחזיהו מלך יהודה שבא לבקרו. יהוא הורג את איזבל.
ספר מלכים ב פרק י

ספר מלכים ב פרק י

שרי יזרעאל נכנעים ליהוא והורגים את שבעים בני אחאב. הריגת אחי אחזיה. יהונדב בן רכב מצטרף ליהוא. יהוא עוקר את הבעל ומוציא להורג את עובדי הבעל. חזאל מלך ארם מכה בכל גבול ישראל.
ספר מלכים ב פרק יא

ספר מלכים ב פרק יא

עתליה מאבדת את זרע המלוכה. יהושבע מסתירה את יהואש. הקשר של יהוידע הכוהן. משיחת יהואש למלך. הריגת עתליה. כריתת הברית. הריגת מתן כוהן הבעל.
ספר מלכים ב פרק יב

ספר מלכים ב פרק יב

מלכות יהואש. חיזוק בדק הבית. עלית חזאל מלך ארם על יהודה וירושלים. מות יואש בידי קושרים. אמציה בן יואש מולך תחת אביו.
ספר מלכים ב פרק יג

ספר מלכים ב פרק יג

מלכות יהואחז. חזאל מלך ארם ובנו הדד. יואש מבקר את אלישע בחוליו. המעשה הסימלי ביריית החיצים על ידי יואש. 'אבי אבי רכב ישראל ופרשיו'. מות אלישע. נס המת שנזרק על קבר אלישע וקם לחיים.
ספר מלכים ב פרק יד

ספר מלכים ב פרק יד

מלכות אמציה. אמציה מכה את רוצחי אביו. 'לא יומתו אבות על בנים'. מלחמת אמציה ביהואש וכשלונו של אמציה. 'החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון'. מלכות ירבעם בן יואש. יונה בן אמיתי.
ספר מלכים ב פרק טו

ספר מלכים ב פרק טו

מלכות עזריה הוא עוזיהו. צרעת עזריה. הקטרת הקטורת. בית החופשית. זכריהו בן ירבעם. שלום בן יבש. מנחם בן גדי. פקחיה בן מנחם. פקח בן רמליהו. יותם.
ספר מלכים ב פרק טז

ספר מלכים ב פרק טז

אחז. רצין מלך ארם. פקח בן רמליהו. אילת. תגלת פלסר מלך אשור. המזבח שבדמשק. המזבח החדש במקדש. אוריה הכוהן. חזקיהו.
ספר מלכים ב פרק יז

ספר מלכים ב פרק יז

הושע בן אלה. שלמנאסר מלך אשור. סוא מלך מצרים. גלות ישראל לאשור. הכותים מתיישבים בשומרון ומתגיירים מפחד האריות. הכותים עובדים את הקב'ה ועבודה זרה ביחד.
ספר מלכים ב פרק יח

ספר מלכים ב פרק יח

מלכות חזקיהו. נחש הנחושת. שלמנאסר מלך אשור. חורבן שומרון. גלות ישראל. סנחריב מלך אשור. רבשקה. 'ואל תדבר עמנו יהודית'. אליקים בן חלקיהו. שבנה הסופר. יואח בן אסף.
ספר מלכים ב פרק יט

ספר מלכים ב פרק יט

תפילת חזקיהו. נבואת ישעיהו. רבשקה. סנחריב מלך אשור. לבנה. לכיש. מפלת אשור. 'בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור'. מות מלך אשור. נינוה.
ספר מלכים ב פרק כ

ספר מלכים ב פרק כ

'חלה חזקיהו למות'. ישעיהו בן אמוץ. 'צוו לביתך כי מת אתה ולא תחיה'. תפילת חזקיהו. 'והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה'. אשור. דבלת תאנים. שחין. 'ישוב הצל אחורנית עשר מעלות'. ברואדך מלך בבל. 'המים העירה'.
ספר מלכים ב פרק כא

ספר מלכים ב פרק כא

חטאי מנשה. חפצי בה. הבעל. אשרה. העביר בנו באש. קו שומרון. משקולת בית אחאב. דם נקי. פה לפה. גן עוזא. אמון. משולמת בת חרוץ. עם הארץ. יאשיהו. חצרות בית ה'. אוב. ידעוני. תצלנה שתי אוזניו.
ספר מלכים ב פרק כב

ספר מלכים ב פרק כב

יאשיהו. ידידה בת עדיה. שפן בן אצליהו בן משולם הסופר. חלקיהו הכהן הגדול. חיזוק בית המקדש. מציאת ספר התורה. אחיקם בן שפן. עכבור בן מיכיה. עשיה. חולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה בן חרחס שומר הבגדים.
ספר מלכים ב פרק כג

ספר מלכים ב פרק כג

יאשיהו כורת ברית ללכת בדרכי ה'. טיהור המקדש, ירושלים, בית אל ושומרון מעבודה זרה. פסח יאשיהו. הריגת יאשיהו על ידי פרעה נכה. יהואחז נאסר על ידי פרעה. פרעה ממליך את אליקים ומשנה את שמו ליהויקים.
ספר מלכים ב פרק כד

ספר מלכים ב פרק כד

מלכות יהויקים. מלכות יהויכין. נבוכדנאצר מלך בבל מגלה את יהויכין, את גבורי החיל, החרש והמסגר לבבל. מלך בבל ממליך את מתניה בן יאשיהו ומסב את שמו לצדקיהו.
ספר מלכים ב פרק כה

ספר מלכים ב פרק כה

המצור של נבוכדנצאר מלך בבל על ירושלים. צדקיהו נתפס בערבות יריחו. חורבן המקדש וירושלים. גלות יהודה. מינוי גדליהו בן אחיקם. ישמעאל בן נתניה הורג את גדליהו. העם בורח למצרים. יהויכין משוחרר מכלאו.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים