שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר יהושע פרק ח פס' ל-לה

יהושע בונה מזבח בהר עיבל ומקריב עליו קרבנות. יהושע כותב את התורה על האבנים שנלקחו מהירדן. סדר הברכה והקללה על הר גריזים ועל הר עיבל.

שיעורים בתנ"ך - ספר יהושע

ספר יהושע פרק א

ספר יהושע פרק א

ציווי ה' ליהושע להכניס את העם לארץ. ה' מחזק את יהושע בברכת חזק ואמץ בכיבוש הארץ ובלימוד התורה. ההכנות למעבר הירדן. דברי יהושע לשניים וחצי השבטים שבעבר הירדן על חובתם בכיבוש הארץ וקבלתם את דברי יהושע.
ספר יהושע פרק ב

ספר יהושע פרק ב

יהושע שולח מרגלים ליריחו והם מסתתרים בבית רחב. דברי רחב על פחד הגויים מישראל.
ספר יהושע פרק ג פס א-ד

ספר יהושע פרק ג פס' א-ד

מסע עם ישראל מהשיטים לירדן וסדר הליכתם אחרי ארון הברית
ספר יהושע פרק ג פס ה-יז

ספר יהושע פרק ג פס' ה-יז

יהושע מצווה את הכהנים לעבור לפני העם עד הירדן. סדר המעבר של עם ישראל את הירדן. עצירת מי הירדן
ספר יהושע פרק ד

ספר יהושע פרק ד

לזכר נס חציית הירדן יהושע מצווה להקים שתים עשרה אבנים בגלגל ושתים עשרה אבנים בירדן. מסע עם ישראל בחציית הירדן. עליית הכהנים מהירדן וחזרת מי הירדן למקומם ארון הברית נושא את הכהנים בחצייתם את הירדן.
ספר יהושע פרק ה

ספר יהושע פרק ה

פחד הגויים מישראל. ברית המילה בגלגל. הקרבת קרבן פסח ומנחת העמר בגלגל. שביתת המן. המלאך מתגלה ליהושע ומודיע לו שבא לעזור לעם ישראל.
ספר יהושע פרק ו

ספר יהושע פרק ו

כיבוש יריחו. יהושע מחרים לה' את העיר וכל אשר בה. יהושע מקלל את מי שיבנה את יריחו. הקשר בין יריחו, הר הבית והמקדש. ההיתר להתישב היום ביריחו. תולדות ההתישבות היהודית ביריחו.
ספר יהושע פרק ז

ספר יהושע פרק ז

עכן מועל בחרם. ריגול העי. נפילת העם בעי. תפילת יהושע לה' על המפלה. תשובת ה' על המעל בחרם. הפלת הגורל, לכידת עכן והודאתו במעל. ענישת עכן וסליחת ה'.
ספר יהושע פרק ח פס א-כט

ספר יהושע פרק ח פס' א-כט

ה' מבטיח שהעי תיפול בידי ישראל. יהושע מצווה לשים מארב לעי. צורת המארב ומהלך המלחמה. כיבוש העי ושריפתה, הריגת תושביה ותליית המלך על העץ עד הערב וקבורתו
ספר יהושע פרק ח פס ל-לה

ספר יהושע פרק ח פס' ל-לה

יהושע בונה מזבח בהר עיבל ומקריב עליו קרבנות. יהושע כותב את התורה על האבנים שנלקחו מהירדן. סדר הברכה והקללה על הר גריזים ועל הר עיבל.
ספר יהושע פרק ט

ספר יהושע פרק ט

מלכי האומות מתקבצים להלחם בישראל. הגבעונים באים בעורמה להשלים עם ישראל. יהושע כורת ברית עם הגבעונים ואחר כך מתגלה תרמיתם. יהושע מעניש את הגבעונים שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים.
ספר יהושע  פרק י

ספר יהושע פרק י

חמשת מלכי האמורי עולים להילחם בגבעון. יהושע עוזר לגבעונים ומכה את המלכים. ה' משליך עליהם אבנים מהשמים במורד בית חורון. השמש בגבעון והירח בעמק אילון עומדים דום בציוויו של יהושע.
ספר יהושע פרק יא

ספר יהושע פרק יא

מלכי הצפון נפגשים במי מרום כדי להילחם נגד ישראל. יהושע מכה את המלכים כדבר ה', מעקר את סוסיהם ושורף את מרכבותיהם. לכידת ושריפת העיר חצור. לכידת שאר ערי המלכים. סיום כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים.
ספר יהושע פרקים יב-יג

ספר יהושע פרקים יב-יג

פירוט 31 המלכים שעם ישראל היכה. פירוט חלקי הארץ שעדיין לא נכבשו. ציווי ה' לחלק את המקומות שלא נכבשו בין השבטים. נחלת שניים וחצי השבטים.
ספר יהושע פרק יד

ספר יהושע פרק יד

חלוקת הארץ לתשעה וחצי השבטים. כלב מבקש ומקבל את חברון לנחלה.
ספר יהושע פרק טו

ספר יהושע פרק טו

גבולות נחלת שבט יהודה. חלקו של כלב בן יפונה בנחלת השבט. עתניאל בן קנז לוכד את קרית ספר ומקבל את עכסה לאשה. עכסה מבקשת מאביה שדה כלב נותן לעכסה בתו את גולות עיליות ואת גולות תחתיות.ערי נחלת שבט יהודה.
ספר יהושע פרקים טז-יז

ספר יהושע פרקים טז-יז

גבולות נחלות בני יוסף. גבולות נחלת בני אפרים. נחלת בני מנשה ובתוכם נחלת בנות צלופחד. גבולות בני מנשה. ויכוח בני יוסף עם יהושע על נחלתם הקטנה לפי מספרם ונתינת היער להם.
ספר יהושע פרק יח

ספר יהושע פרק יח

השכנת אוהל מועד בשילה. יהושע מחלק את הארץ בגורל לשבעת השבטים. גבולות נחלת שבט בנימין. ערי נחלת שבט בנימין.
ספר יהושע פרק יט

ספר יהושע פרק יט

ערי נחלת שבט שמעון. גבולות שבט זבולון ועריו. גבולות שבט יששכר ועריו. גבולות שבט אשר ועריו. גבולות שבט נפתלי ועריו. גבולות שבט דן ועריו. סיום נחלת הארץ ונחלת יהושע.
ספר יהושע פרק כ

ספר יהושע פרק כ

ציווי ה' לתת ערי מקלט. דינו של הרוצח שנס לתוכם. בני ישראל נותנים שש ערי מקלט: קדש, שכם, חברון, בצר, ראמות, גולן.
ספר יהושע פרק כא

ספר יהושע פרק כא

הלויים מבקשים ערים ומגרשים ומקבלים. פירוט ארבעים ושמונה הערים והמגרשים שקבלו הלויים. סיכום קיום הבטחת ה' על ירושת הארץ.
ספר יהושע פרק כב

ספר יהושע פרק כב

שניים וחצי השבטים חוזרים לנחלתם, בונים מזבח ליד הירדן. עם ישראל מתכנס למלחמה עליהם. פניית ישראל אליהם, בראשות פנחס, לחזור ממעשיהם. תשובתם של שניים וחצי השבטים וחזרת העם לבתיהם.
ספר יהושע פרק כג

ספר יהושע פרק כג

יהושע מסכם באזני הזקנים את נפלאות ה' בכיבוש הארץ. יהושע מצווה לדבוק בדרכי ה' כדי להצליח. יהושע מזהיר את העם מלעזוב את ה'.
ספר יהושע פרק כד

ספר יהושע פרק כד

יהושע מזכיר לעם את חסדי ה' מאברהם ועד ירושת הארץ ומזהיר את העם לעבוד את ה'. יהושע כורת ברית לעם ומקים אבן לעדות. פטירת יהושע וקבורתו בתמנת סרח. קבורת עצמות יוסף בשכם. פטירת אלעזר וקבורתו בגבעת פינחס.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים