שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
תנ"ך

ספר עמוס פרק ב

פשעי מואב. פשעי יהודה. פשעי ישראל. חטא מכירת יוסף. "ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים".

שיעורים בתנ"ך - ספר עמוס

ספר עמוס פרק א

ספר עמוס פרק א

עמוס היה נוקד = רועה. עמוס גר בתקוע. עמוס ניבא בימי עוזיה וירבעם בן יואש. פשעי דמשק. פשעי עזה. פשעי צור. פשעי אדום. פשעי עמון.
ספר עמוס פרק ב

ספר עמוס פרק ב

פשעי מואב. פשעי יהודה. פשעי ישראל. חטא מכירת יוסף. "ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים".
ספר עמוס פרק ג

ספר עמוס פרק ג

קרבת אלוקים לישראל גורמת לחומרת העונש על חטאיו. דברי הנביאים הם אות ואזהרה לפני הפורענות. "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". העשוקים בשומרון. הפורענות על המזבחות בבית אל. חורבן בתי החורף, בתי הקיץ ובתי השן.
ספר עמוס פרק ד

ספר עמוס פרק ד

חטא נשות שומרון ועונשם. תוכחה למרבים בקורבנות ומרבים לפשוע. עם ישראל נענש ולא חזר בתשובה.
ספר עמוס פרק ה

ספר עמוס פרק ה

קינה על בית ישראל. קריאה לעם לדרוש את ה' ולא את בית אל, הגלגל ובאר שבע. תוכחה על חטאים שבין אדם לחברו. ה' אינו רוצה את קורבנות הרשעים.
ספר עמוס פרק ו

ספר עמוס פרק ו

תוכחה למבלים חייהם במשתאות ובהוללות. פורענות על הארמונות ועל יושביהם. תוכחה על המעוותים משפט ומתגאים בגבורתם.
ספר עמוס פרק ז

ספר עמוס פרק ז

עונש הארבה. עונש האש. האנך. דברי אמציה כוהן בית אל לירבעם ולעמוס. עמוס בוקר ובולס שקמים. עונשו של אמציה.
ספר עמוס פרק ח

ספר עמוס פרק ח

העושקים במקח ובממכר ועונשם. סילוק הנבואה. ביטול עבודה זרה.
ספר עמוס פרק ט

ספר עמוס פרק ט

המקדש שבו המזבח יחרב. אי אפשר להתחבא מפני ה'. ישראל כבני כושים. ה' יקים את סוכת דוד הנופלת. השפע שיהיה בזמן הגאולה. עם ישראל ישב לבטח בארץ ישראל.
קובץ mp3