שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
מועדים וזמנים

שאלת הבן החכם

שאלת הבן החכם. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. זכר ליציאת מצרים. הפסח נאכל על השובע. איסור שבירת עצם.

שיעורים במועדים וזמנים - פסח

והגדת לבנך

והגדת לבנך

שתי מצוות בסיפור יציאת מצרים. כיצד מביאים את הילדים להישאר ערים ולשאול. קריאת ההגדה בשמחה. נוסח מה נשתנה. מדוע נאמר בעשרת הדברות: אשר הוצאתיך מארץ מצרים".
סימני הגאולה בליל הסדר

סימני הגאולה בליל הסדר

חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מדוע יש ריבוי מצוות. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. הטעם להסבה. סידור שולחן החג עם כלים יפים. ליל שימורים.
אפיקומן

אפיקומן

מצת האפיקומן היא זכר לקורבן פסח או שזו מצת המצווה. מתי נאכל קורבן פסח בליל הסדר. קורבן חגיגה. כמה צריך לאכול כדי לקיים את מצוות האפיקומן.
שאלת הבן החכם

שאלת הבן החכם

שאלת הבן החכם. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. זכר ליציאת מצרים. הפסח נאכל על השובע. איסור שבירת עצם.
מצוות אכילת מרור

מצוות אכילת מרור

מצוות אכילה בליל הסדר: קורבן פסח, מצה ומרור. אכילה בשיעור כזית. בלע מצה- יצא, בלע מרור- לא יצא. צריך להרגיש את המרירות של המרור. יצטער אדם עם הציבור. נוסח 'מה נשתנה' בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי.
מצוות סיפור יציאת מצרים

מצוות סיפור יציאת מצרים

מצוות ההגדה. והגדת לבנך. מזכירים יציאת מצרים בלילות. בליל הסדר מאריכים בסיפור יציאת מצרים. כל שלא אמר שלושה דברים... פסח, מצה ומרור. כל המרבה לספר ביציאת מצרים. יציאת מצרים יסוד האמונה.
הטעם לאכילת מצה

הטעם לאכילת מצה

רבן גמליאל. הטעם לאכילת מצה: זכר לעוני במצרים וזכר לחיפזון. הטעם לקורבן פסח: לעקור עבודה זרה, להזכיר שה' פסח על בתי אבותינו. הא לחמא עניא. דין מצה עשירה.
חשיבות זכירת יציאת מצרים

חשיבות זכירת יציאת מצרים

חג הפסח. טעם לזכירת יציאת מצרים. מהר'ל גבורות ה': יסוד האמונה. רמב'ן. 'למען תדע'. רמב'ם. מכילתא. אבן עזרא. רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי. רבנו בחיי, כד הקמח. זוהר: טעם אכילת מצה.
מי הוא בן חורין

מי הוא בן חורין

ליל הסדר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הסבה. רמב'ם. אבודרהם. חיד'א. הרב סולוביצ'יק. רא'ש. שולחן ערוך. בית חדש. הגר'א. מהרי'ל. רבי חיים מפלאג'י.
מטרת שעבוד מצרים

מטרת שעבוד מצרים

'כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים'. של'ה ומלבי'ם: עם ישראל היו במ'ט שערי טומאה. מהר'ל בנצח ישראל: גלות ישראל... סיבה אל הטוב. הרב מבריסק בפרושו להגדה. יחזקאל: חזון העצמות היבשות. נבואות ירמיהו ומיכה.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים