שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
ב' בכסלו תשס”ח
בית המקדש

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות יג-טו

הכבש היה בנוי בדרומו של המזבח. שני כבשים קטנים יצאו מהכבש הגדול, האחד פנה לייסוד והשני לסובב. במערבו של הכבש היה חלון ושמו רבובה. במערב הכבש היו שני שולחנות.

שיעורים בבית המקדש - וידאו - ספר עבודה לרמב"ם

רמבם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות א-ד

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות א-ד

מצוות עשה לבנות את בית המקדש. המעבר מהמשכן בנוב ועד למקום המקדש בירושלים. איסור הקרבת קרבנות ובניית בית לה' מחוץ להר המוריה בירושלים.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות ה-ז

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות ה-ז

מבנה המקדש: אולם, היכל, קודש קדשים, עזרה. כלי המקדש: מזבח העולה, כבש, כיור וכנו, מזבח קטורת, מנורה, שולחן. בעזרה: עזרת כהנים, עזרת ישראל ולשכות.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות ח-יב

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות ח-יב

את אבני בנין המקדש מסתתים מחוץ להר הבית. לבנייה לא משתמשים בכלי ברזל. לא בונים עץ בולט. מייפים את המקדש, בונים רק ביום, גברים ונשים חייבים בבנינו וילדים קטנים פטורים.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות יג-טז

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות יג-טז

המזבח בנוי על האדמה. אבן פגומה כחגירת צפורן - פסולה. אבן שנגע בה ברזל - פסולה. יש להביא אבנים מבתולת קרקע או מהים הגדול. יש לסייד את המזבח לפני פסח ולפני סוכות.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות יז-כ

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכות יז-כ

עולים למזבח בכבש. אסור לנתץ אבן מהמזבח או מההיכל. את כלי המקדש עושים ממתכת ואם יש אפשרות, עושים מזהב. צריך לעשות את הכלים לשם קודש. את האבנים לבנייה, חוצבים לשם קודש.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות א-ד

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות א-ד

במקום המזבח נעקד יצחק והקריבו בו אברהם, נח, קין והבל, אדם הראשון ומשם נברא. מידות המזבח מכוונות. שלושת הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי שעלו מהגולה, העידו על המזבח.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות ה-ח

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות ה-ח

גובה המזבח הוא עשר אמות, אורכו ורוחבו - שלושים ושתיים אמות. מבנה המזבח: יסוד, סובב, מקום המערכה, קרנות. גובה כל קרן הוא אמה, רוחבה אמה ואורכה אמה. הקרנות חלולות.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות ט-יב

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות ט-יב

חוט של סיקרה היה באמצע המזבח להבדיל בין דמים עליונים לדמים תחתונים. יסוד המזבח לא היה מקיף את המזבח מארבע רוחותיו. בקרן מערבית דרומית היו השיתין.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות יג-טו

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות יג-טו

הכבש היה בנוי בדרומו של המזבח. שני כבשים קטנים יצאו מהכבש הגדול, האחד פנה לייסוד והשני לסובב. במערבו של הכבש היה חלון ושמו רבובה. במערב הכבש היו שני שולחנות.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות טז-יח

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב הלכות טז-יח

את המזבח בונים מאבנים, זפת וקוניא. כבש, קרנות, יסוד וריבוע מעכבים. גובה המזבח לא פחות מאמה על אמה בגובה שלוש אמות. מזבח שנפגם מבנינו טפח- פסול.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות א-ה

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות א-ה

במנורת הזהב גביעים, כפתורים ופרחים משוקדים. המנורה עשוייה מכיכר זהב משקה אחת. במנורה העשוייה משאר מתכות אין גביעים,כפתורים ופרחים ואין מקפידים על משקלה.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות ו-יא

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות ו-יא

המלקחיים, המחתות וכלי השמן אינם מכלל כיכר הזהב. שבעת קני המנורה מעכבים. פני ששת הנרות כלפי הנר האמצעי הנקרא נר מערבי. אבן הייתה לפני המנורה ובה שלוש מדרגות.
 רמבם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות יב-טז

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות יב-טז

לשולחן ארבעה סניפין הנקראים קשותיו, עשרים ושמונה קנים הנקראים מנקיותיו, שני בזיכין הנקראים כפותיו ודפוסין הנקראים קערותיו. באולם שני שולחנות, אחד של שיש ואחד של זהב.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות יז-יח

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג הלכות יז-יח

מזבח הקטורת היה מרובע בגודל אמה על אמה. המזבח עמד בהיכל לפני המנורה והשולחן. לכיור היו שניים עשר ברזים. לכיור עשו מוכני כדי שהמים שבו לא יפסלו בלינה. יומא פרק ג: את הברזים והמוכני עשה בן קטין.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות א-ב

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות א-ב

בקודש הקודשים היו ארון, צנצנת המן ומטה אהרון, יאשיהו המלך גנז אותם. בבית שני האורים ותומים לא היו משיבים. בבית שני היו שתי פרוכות בין הקודש לקודש הקודשים.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ג-ה

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ג-ה

גודל ההיכל היה מאה אמה בגובה מאה אמה. רוחבו הפנימי של ההיכל היה עשרים אמה. ההיכל היה בנוי משתי קומות. על גגו של ההיכל היה כלה עורב.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ו-ח

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ו-ח

שני פשפשין היו בצידי השער הגדול של ההיכל. רוחבו של שער ההיכל עשר אמות. לשער היו ארבע דלתות. גובה פתח האולם היה ארבעים אמה ורחבו עשרים. חמש מלתריות של מילא היו על פתחו ונדבך אבנים ביניהם.
 רמבם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ט-יא

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות ט-יא

ההיכל רחב מלפניו וצר מאחריו כמו ארי. יציעים, רובד. שלושים ושמונה תאים, לכל תא שלושה פתחים. לתא שבקומה האמצעית חמישה פתחים: לתא מימין, לתא שעל גביו, למסיבה, לפשפש, להיכל.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות יב-יג

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכות יב-יג

במסיבה עולים לגגות התאים. בפתחה של עלייה שתי כלונסאות של ארז. ראשי פספסין מבדילים בין גג הקודש לבין גג קודש הקודשים. לולים שמהם משלשלים את האומנים בתיבות. לפני פסח מסיידים את ההיכל.
 רמבם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות א-ג

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות א-ג

הר הבית, הר המוריה, חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, מוקף חומה, כיפין על גבי כיפין, מקורה סטיו לפנים מסטיו, שערי הר הבית, סורג, חיל. דעת ברטנורא ותפארת ישראל.
 רמבם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות ד-ו

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות ד-ו

העזרה. שבעה שערים לעזרה: בדרום- שער הדלק, שער הבכורות,שער המים. במזרח- שער ניקנור. בצפון- שער הניצוץ, שער הקרבן, שער בית המוקד.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות ז-ט

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות ז-ט

עזרת נשים. בעזרת נשים ארבע לשכות: לשכת נזירים, לשכת דיר העצים, לשכת המצורעים ולשכת בית שמניא- לשכת השמנים. עזרת נשים מוקפת גזוזטרא. בית המוקד.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות י-יז

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכות י-יז

לשכות בית המוקד. עזרת ישראל. עזרת כוהנים. בית המטבחיים. השולחנות. הטבעות. צפון העזרה. הלשכות שבעזרת ישראל: המלח, הפרווה, המדיחין, הגזית, הגולה, העץ, הפרהדרין, פינחס המלביש, עושי חביתין.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ו

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו

החיל. עזרת נשים.עזרת ישראל. עזרת כוהנים. הדוכן. האולם. כיצד מוסיפים על ירושלים והעזרה. קדושה ראשונה בירושלים, המקדש וארץ ישראל.
רמבם הלכות בית הבחירה פרק ז

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ז

מורא מקדש. כיצד מותר להיכנס להר הבית. אסור לבנות בית כדוגמת המקדש. דרגות הקדושה בארץ ישראל, ירושלים והמקדש.
רמבם הלכות בית הבחירה, פרק ח

רמב"ם הלכות בית הבחירה, פרק ח

מצוות שמירת המקדש. השמירה בלילה. מקומות השמירה של הכהנים והלויים. הממונה על השמירה. עונשו של הנרדם בשמירה. בדיקת העזרה.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק א

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א

שמן המשחה שעשה משה. בשמן המשחה מושחים כהן גדול, משוח מלחמה ומלכי בית דוד. בבית שני לא היה שמן משחה. כלי המשכן נמשחו בשמן המשחה. מידות היבש והלח.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ב

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב

אחד עשר סממני הקטורת. כיצד מכינים את הקטורת. האיסור לעשות קטורת להרחה. כיצד מוליכים את הארון.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ג

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ג

תפקידי הלויים: שומרים, שוערים ומשוררים. כלי הנגינה במקדש. תחילת עבודת הלוי. חלוקת המשמרות על ידי שמואל ודוד.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ד

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ד

כבוד הכוהנים. משמרות הכוהנים. כוהן גדול. הממונים שבמקדש. היורש את מקומו של כוהן גדול.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ה

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה

תכונותיו של הכוהן הגדול. כבודו של הכוהן הגדול. נישואי כוהן גדול. עבודת כוהן גדול במקדש. התחלת עבודת הכוהן במקדש וקורבן חינוכו.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ו

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ו

תקנת המעמדות. התפילות והתעניות של אנשי מעמד. קורבן העצים. תספורת וכיבוס של אנשי מעמד.
רמבם הלכות כלי המקדש פרק ז

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ז

רשימת הממונים במקדש: על הזמנים, על נעילת השערים, על השומרים, על המשוררים, על המנגנים, על הפייסות, על הקינים, על החותמות, על הרפואות, על המים, על עשיית לחם הפנים, על הקטורת, על הפרוכות, על בגדי הכהונה.
קובץ mp3 אתר לשי לילדים