שי לילדים
ישי קרויזר שלמה קרויזר
לימוד והנצחה לעילוי נשמות שלמה וישי קרויזר ז”ל אחים יקרים ואהובים אשר עלו יחדיו בסערה לגנזי מרומים
תנ"ך

ספר תהילים פרק ד

אושרו של החסיד הבוטח בה'. דברי דוד אל הלועגים והבזים לו. הרשעים מקריבים זבחים וחושבים שיכפרו להם מעשיהם הרעים. ה' ישמור על דוד.

שיעורים בתנ"ך - ספר תהילים

ספר תהילים פרק א

ספר תהילים פרק א

ההבדל בין מעשי הצדיקים למעשי הרשעים. גמולם של הצדיקים והרשעים.
ספר תהילים פרק ב

ספר תהילים פרק ב

תוכחה לגויים המבקשים לפרוק מעליהם את עול ה'. דברי הגויים כנגד ה' ומשיחו. דברי ה' אל המלך.
ספר תהילים פרק ג

ספר תהילים פרק ג

דוד אמר את המזמור בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד מוקף אויבים. בוטח בה' שיושיענו וקורא אל ה' שיקיים את תקוות בטחונו.
ספר תהילים פרק ד

ספר תהילים פרק ד

אושרו של החסיד הבוטח בה'. דברי דוד אל הלועגים והבזים לו. הרשעים מקריבים זבחים וחושבים שיכפרו להם מעשיהם הרעים. ה' ישמור על דוד.
ספר תהילים פרק ה

ספר תהילים פרק ה

דוד מבקש מה' שיסייע בידו להיות ירא ה' ולא יניחנו להתפתות לדברי הרשעים. שבחו של ה' המרחיק את הרשעים ומאבדם, ומברך את הצדיקים ושומר עליהם.
ספר תהילים פרק ו

ספר תהילים פרק ו

תפילת דוד הנתון במצוקה ומתפלל שה' ירפאנו ושיסיר את אויביו ממנו. המזמור נאמר בתפילה בתחנון.
ספר תהילים פרק ז

ספר תהילים פרק ז

תפילת דוד לה' שיציל אותו מאויביו. דוד נשבע שלא עשה את הרע שאויביו מעלילים עליו. דוד בטוח שאויביו יפלו ברעתם והוא ישיר שיר תודה. המזמור נאמר על רוש בן ימיני שהוא שאול.
ספר תהילים פרק ח

ספר תהילים פרק ח

שבח לה' על נפלאות הבריאה ומקומו של האדם בבריאה. האדם חסר ערך לעומת פלאי הבריאה אך הוא מושל בבעלי החיים. הרשעים יושמדו.
ספר תהילים פרק ט

ספר תהילים פרק ט

למנצח על מות לבן. דברי שבח והודיה לה' על התשועה שעשה. דברי תחינה ובקשה לה' שיקום ויושיע. "כי דורש דמים אותם זכר".
ספר תהילים פרק י

ספר תהילים פרק י

מחשבות הרשע. בטחון הרשע בקיומו לעולם. מעשי הרשע. ביטחון הרשע בהימלטותו מעונש.
ספר תהילים פרק יא

ספר תהילים פרק יא

דברי היועצים לדוד לברוח. ה' משגיח על מעשי בני האדם ועתיד להביא פורענות גדולה על הרשעים ולקרב אליו את הצדיקים.
ספר תהילים פרק יב

ספר תהילים פרק יב

צרת נפשו של ירא ה'. ההתפארות של הרשעים. הרשעים עושקים את העניים ומחרפים את ה'. ירא ה' נשען על ה'.
ספר תהילים פרק יג

ספר תהילים פרק יג

זעקת הייאוש של המתפלל. קינה על צרה גדולה. הסתר הפנים של ה'. הבקשה והתחינה מה'. הייאוש נהפך לביטחון. שיר תודה לה'.
ספר תהילים פרק יד

ספר תהילים פרק יד

תלונה על השחתת המידות. העונש הצפוי לרשעים. התקווה בישועת ישראל.
ספר תהילים פרק טו

ספר תהילים פרק טו

האיש הזכאי לשהות במקום הקודש הוא מי שמתנהג בתמימות, אינו הולך רכיל, לא עושה רע, מתרחק מרשעים ומתקרב לצדיקים ולא מלווה בריבית.
ספר תהילים פרק טז

ספר תהילים פרק טז

פרישה מעבודה זרה. הודאה על החלק הטוב. שמחה בביטחון בהגנת ה'.
קובץ mp3